Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kamieniec

ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym KARCZEWO

 1.Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.).

Zgodnie z w/w ustawą uczestniczyć w przetargu może wyłącznie:

1) rolnik indywidualny

2) jednostka samorządu terytorialnego,

3) Skarb Państwa lub działająca na jego rzecz Agencja Nieruchomości Rolnych,

4) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do  innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

5) osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji,

2. Przedmiotem przetargu jest:

Lp.

        Oznaczenie

nieruchomości według

Pow.

w ha

 Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

      Cena

 wywoławcza

nieruchomości

      w zł

Wadium

10 %

 ceny

wywoławczej

Nr księgi

wieczystej

Ewidencji

gruntów

1.

PO1S/00029559/8

462/2

1,2086

Nieruchomość położona jest w obrębie

geodezyjnym Karczewo przy drodze

asfaltowej. Działka ma kształt

regularny zbliżony do równoległoboku.

Działka jest niezabudowana ,

nieogrodzona i  nieuzbrojona.

Sieci elektryczna, wodociągowa i

 gazowa w zasięgu.

W rejestrze gruntów działka opisana

jest jako łąki trwałe.

 

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego działka

położona jest w terenach posiadających oznaczenie –

tereny usług sportu i turystyki, granice ochrony

ekologicznej istniejących parków podworskich.

Gmina nie posiada informacji co do wielkości

poszczególnych funkcji w/w przeznaczenia terenu.

 Działka nie została objęta obszarem rewitalizacji

 bądź specjalną strefą  rewitalizacji.

 Działka nie jest przeznaczona do

zalesienia.

33.000,00

 

Sprzedaż  zwolniona

 z podatku VAT

 

 

 

3.300,00

 

W/w nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem Nabywcy.

3. Przetarg odbędzie się w dniu:   3 sierpnia 2018r.  o godz. 10 00

w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, pokój nr 16

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu przez podmioty wymienione w ust.1 niniejszego ogłoszenia  jest :

1)  wniesienie wadium  :  w gotówce w wysokości wymienionej w ust. 2,  w terminie do dnia  30 lipca 2018r.

na konto Urzędu Gminy : Bank Spółdzielczy Kościan O/ Kamieniec Nr 79 8666 0004 0200 0462 2000 0023  (za dzień wniesienia wadium uważa się datę

wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy)

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada.

2) zgłoszenie uczestnictwa w przetargu - celem określenia uprawnień danej osoby do jego uczestnictwa wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w ust. 6  (nie dotyczy osób wymienionych w ust. 1 pkt 2,3,4,5 niniejszego ogłoszenia).

Zgłoszenie  winno być dokonane w formie pisemnej ( zał. Nr 1)   w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr ……….( wpisać nr działki).” na adres: Urząd Gminy Kamieniec ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25,              64-061 Kamieniec, do dnia  31 lipca 2018rdo godz. 1500     (dokumenty i oświadczenia winny być złożone w oryginale – dopuszcza się również kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Notariusza).

5. Komisja przetargowa odbędzie posiedzenie dnia  1 sierpnia  2018r., celem określenia kręgu podmiotów spełniających warunki uczestnictwa w przetargu.

Po tym posiedzeniu, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu.

6. Podmiot, który zamierza przystąpić do przetargu i zdecyduje się na złożenie pisemnego uczestnictwa w przetargu, o którym mowa w ust.4 pkt 2 zobowiązuje się do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów:

1) oświadczenia prowadzącego gospodarstwo odnośnie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat i łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego , poświadczonego przez wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) – zał. Nr 2

2)  zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały- jako dowód potwierdzający zamieszkiwanie od co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

3)  oświadczenia o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika indywidualnego ( dotyczy wszelkich nieruchomości rolnych niezależnie od miejsca ich położenia i liczby gospodarstw) – zał. Nr 3

4) dowodu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji rolniczych

5) oświadczenia o  zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń – zał. Nr 4

6) w przypadku ustawowej wspólności majątkowej, na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego ze współmałżonków z pisemnym oświadczeniem woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku ( zał. Nr 5) , bądź też złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego przez małżonka uczestniczącego w przetargu ( zał. Nr 6).

7. Osoba fizyczna winna przybyć osobiście na przetarg lub reprezentowana przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie, z dowodem wpłaty wadium, dowodem tożsamości.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W ww. okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

10. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia umowy organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który przetarg wygrał,  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Przed zawarciem aktu notarialnego, uczestnik, który przetarg wygrał, jest zobowiązany do wpłacenia ceny nabycia, która płatna jest jednorazowo najpóźniej na 2 dni przed sporządzeniem umowy notarialnej zbycia nieruchomości (data wpływu środków na konto sprzedającego). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości następuje ze środków pochodzących z udzielonego na ten cel kredytu bankowego , uczestnik, który przetarg wygrał, jest zobowiązany do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

11. Prawo pierwokupu - w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu (tj. dzierżawcy) albo niewykonania przez niego tego prawa - przysługuje z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa z zastrzeżeniami określonymi w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego - art. 3 ust. 5.

12. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

13. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamieniec ( pok. Nr 2) , tel. 61 4430704

Kamieniec, dnia  29 maja 2018r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ………….

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………….                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                /-/ Piotr Halasz

 

Załączniki do pobrania - pobierz


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
SZCZEPIMYSIĘ
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady