Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ strony www.kamieniec.pl

Urząd Gminy Kamieniec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Kamieniec .

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy Kamieniec jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Kamieniec posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony
  • odsłuchanie treści strony przez uprzednio zainstalowane oprogramowanie

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:>

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Kamieniec.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ryszard Maciejak, adres poczty elektronicznej gmina@kamieniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 614430718. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kamieniec mieści się w jednym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Budynek Urzędu Gminy w Kamieńcu jest dwukondygnacyjny, nie ma w nim windy dla niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd ułatwiający wejście na parter.

Przy głównym budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku jest jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady