Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Kamieniec
logo-mobileGmina Kamieniec

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Dodano: 2019-11-27

 

WÓJT  GMINY  KAMIENIEC

OGŁASZA

             II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec

 

I przetarg przeprowadzono 24 października 2019r.

 

Lp.

        Oznaczenie

nieruchomości według

Pow.

w ha

 Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

      Cena

 wywoławcza

nieruchomości

      w zł

Wadium

10 %

 ceny

wywoławczej

Nr księgi

wieczystej

Ewidencji

gruntów

1.

PO1S/

00051023/

5

198

0,0703

Nieruchomość położona jest w obrębie

 geodezyjnym Łęki Wielkie. Działka ma kształt

 zbliżony do równoległoboku, o płaskim

ukształtowaniu terenu. Działka nie jest

zabudowana. Działka w całości ogrodzona

 płotem o mieszanej budowie. Działka posiada

 bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 Uzbrojenie terenu w sieci:

 elektryczna, wodna, gazowa – w zasięgu.

W rejestrze gruntów działka opisana

 jest jako grunty orne zabudowane.

Zgodnie z  obowiązującym studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec działka położona jest w  terenach  posiadających oznaczenie: tereny  zabudowy  zagrodowej. Gmina  nie posiada  ważnego planu miejscowego zagospodarowania  przestrzennego dla tego terenu.  Działka nie została  objęta obszarem rewitalizacji  bądź specjalną strefą rewitalizacji. Działka nie jest  przeznaczona do zalesienia. Dla działki nie została  wydana decyzja o warunkach zabudowy.

20.000,00

 

+ 23%VAT

 

 

 

2.000,00

Dla w/w działki KW w dziale III zawiera wzmiankę  o przystąpieniu do prac związanych ze scaleniem wymianą gruntów, wpisano dnia 15 lipca 1971r. Przepisano po zamknięciu KW 17816 dnia 2 kwietnia 1986r. Nieruchomość współobciążona : KW PO1S/00025760/2. Rodzaj zmiany: Tu przeniesiono z urzędu do współobciążenia z KW PO1S/00025760/2 ( wpis historyczny).

 

Działka nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec osób trzecich.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem Nabywcy.

 

Przetarg odbędzie się  24 stycznia 2020r.  o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25 , pokój nr 16

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium  :  w gotówce w w/w wysokości

wterminie do  17 stycznia 2020r.

na konto Urzędu Gminy : Bank Spółdzielczy Kościan O/ Kamieniec

Nr 25 8666 0004 0200 0462 2000 0025

(za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy)

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia umowy organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który przetarg wygrał,  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Przed zawarciem aktu notarialnego, uczestnik, który przetarg wygrał, jest zobowiązany do wpłacenia ceny nabycia, która płatna jest jednorazowo,  najpóźniej na 2 dni przed sporządzeniem umowy notarialnej zbycia nieruchomości (data wpływu środków na konto sprzedającego). W przypadku, gdy nabycie nieruchomości następuje ze środków pochodzących z udzielonego na ten cel kredytu bankowego , uczestnik, który przetarg wygrał, jest zobowiązany do wpłacenia ceny nabycia najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu do  złożenia niżej wymienionych dokumentów: (kliknij aby pobrać)

  1. oświadczenia, że  zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń  ( zał. Nr 1).
  2. w przypadku ustawowej wspólności majątkowej, na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego ze współmałżonków z pisemnym oświadczeniem woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku  ( zał. Nr 2) , bądź też złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego przez małżonka uczestniczącego w przetargu ( zał. Nr 3).

Osoba fizyczna winna przybyć osobiście na przetarg lub reprezentowana przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie, z dowodem wpłaty wadium, dowodem tożsamości.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 Dodatkowe informacje na temat przetargu  można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamieniec   ( pok. nr 2 ), w godzinach pracy Urzędu,

 tel. 61 44 30 704.

Kamieniec,  27 listopada 2019r.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.11.2019r.                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                                                                             /-/ Piotr Halasz

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ……………….


Transmisje z Sesji Rady Gminy Kamieniec
Płatność kartą
Adoptuj psa
System infromacji przestrzennej
nowy baner
Monitoring jakości powietrza
Gminny zakład komunalny
Mikroporady