Związek Międzygminny "Centrum Zagospodar Odpadów" - SELEKT Informacja nt. płatności za odpady

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" Informacja dla mieszkańców

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" informuje, że ogólne zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Wpłaty należy dokonywać zgodnie ze złożoną deklaracją na dotychczasowe numery kont tak, jak w roku 2016.

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronach internetowych Gmin oraz Związku.

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów –SELEKT” informuje, że przy dokonywaniu wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kierować się  następującymi zasadami:

- Wpłacającym musi być osoba, która złożyła deklarację.

- W opisie wpłaty należy określić jakiego okresu dotyczy wpłata np. w roku 2017:

- Opłatę uiszcza się z dołu, do końca każdego miesiąca kalendarzowego w kwocie wynikającej ze złożonej  deklaracji.

Dziękujemy za zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad.

Informujemy również, że osoby które zagubiły lub nie pamiętają indywidualnych numerów kont, na które kierować należy opłaty, wiedzę tę mogą uzupełnić kontaktując się z Urzędem w swojej Gminie lub Związkiem Międzygminnym „CZO-SELEKT" w Czempiniu.

ZM „CZO-SELEKT" Czempiń - tel. 61 2826303, 61 2823358, e-mail: czo.selekt@czempin.pl