Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Łęki Wielkie

                                               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Łęki Wielkie poprzez urządzenie miejsc rekreacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Jaskółki, Ujazd i Wilanowo

Gmina Kamieniec realizuje projekt "Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowościach Łęki Wielkie", który dofinansowany został z fuduszy Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Łęki Wielkie poprzez urządzenie miejsca rekreacji.

Planowane efekty realizacji projektu:

Wartość projektu wynosi 126 220,79 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 80 314,00 zł.