Terminy polowania zbiorowego Nadleśnictwa Grodzisk

Wójt Gminy Kamieniec

ul. 1000 lecia Państwa Polskiego 25

64-061 Kamieniec

Kamieniec, 24 listopada 2023 r.

ZW 6150.12.2023

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Kamieniec na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) w związku z zawiadomieniem Nadleśnictwa Grodzisk, podaje do publicznej wiadomości informację o terminie polowania zbiorowego:

Lp.

Termin polowania

Nr obwodu łowieckiego / Leśnictwo

Godzina rozpoczęcia i zakończenia polowania

1

07.12.2023

348 „Parzęczewo”

godz. 7.00-16.00

2

12.01.2024

348 „Parzęczewo”

godz. 7.00-16.00

 

Jednocześnie informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Kamieniec. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawce lub zarządcę obwodu łowieckiego o wzniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntów sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamieniec oraz biuletynie informacji Publicznej pod adresem www.kamieniec.pl.

 

Wójt Gminy Kamieniec

       /-/ Piotr Halasz