Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Kamieniec

o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 Wójt Gminy Kamieniec na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.)

 o d w o ł u j e

pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 10 września 2019r. na godz. 10:00  12:00 na sprzedaż:

  1. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieniec,  położonej w  obrębie geodezyjnym Łęki Wielkie, działki nr 198 o pow. 0,0703 ha,  zapisanej w KW   Nr PO1S/00051023/5 Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.
  2. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamieniec,  położonej w  obrębie geodezyjnym Kotusz, działki nr 335 o pow. 0,3800  ha,  zapisanej w KW

 Nr PO1S/00029558/1  Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

Przetarg zostaje odwołany z uwagi na opublikowany błędny numer konta bankowego na które  należało wnosić wadium.

Informacja o odwołaniu przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 1000- lecia Państwa Polskiego 25,  a także podana do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowana  na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamieniec www.kamieniec.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wokiss.pl/kamieniec.

 

Kamieniec, dnia 4 września 2019r.                                                  

Wójt Gminy

 /-/ Piotr Halasz