ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Kamieniec

ZAWIADOMIENIE

 o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Kamieniec,

które odbędzie się dnia 2 lutego 2023 r. o godz. 13:00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kamieniec

 Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Plan pracy Komisji na 2023 r.
 5. Omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieniec  w 2022 roku.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kamieniec w sprawie:
  1. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamieniec na 2023 rok,
  2. zmiany Uchwały nr III/24/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  3. zmiany Uchwały nr III/222/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  4. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  5. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamieniec w roku 2023,
  6. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2023 rok,
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2023-2026.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zakończenie.                                             

Przewodniczący Komisji

                                                                                       /-/ Stefan Strażyński