Wynik otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Kamieniec

  działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 ogłasza wynik

 OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizacje zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizacja imprez i rozgrywek sportowych, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych i młodzieży.

 

Na realizacje powyższego zadania wpłynęła jedna oferta złożona przez Towarzystwo Sportowe Gminy Kamieniec. Powyższa oferta została zaakceptowana. Przyznana dotacja na realizację ww. zadania wynosi 85.000,00 zł.

 

 

Wójt Gminy Kamieniec

/-/  P. Halasz