Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu pismem Nr A-0131-9/19 z dnia 21 maja 2019 r. poinformował o liczbie ławników, którzy mają zostać wybrani do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim – 1 ławnik, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) ławnikiem może być wybrana osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat;
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) kandydatów na ławników zgłaszają:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych)
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia, które wpłyną po upływie ww. terminu oraz te, które nie spełniają wymagań formalnych – rada gminy pozostawia bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, określony został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy, tj.:

 1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wyżej wymienione powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

-  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powyższe powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.

-  imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z art. 162 § 7 i 8 ustawy koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7 ustawy).

Rada Gminy Kamieniec dokona wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do 30 czerwca 2019 r. do Rady Gminy Kamieniec (Urząd Gminy Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec p. 13) w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty do pobrania: