Sesja Rady Gminy Kamieniec

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że XLI sesja VIII kadencji
Rady Gminy Kamieniec odbędzie się
30 marca 2023 r., o godz. 16:00

w sali sesyjnej  Urzędu Gminy Kamieniec


Porządek sesji :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieńcu oraz w oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2023-2026.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.                                         

                                                                                   Przewodniczący Rady

/-/ Stefan Strażyński