Sesja Rady Gminy Kamieniec

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że XXXIX sesja VIII kadencji
Rady Gminy Kamieniec odbędzie się
2 lutego 2023 r., o godz. 16:00

w sali sesyjnej  Urzędu Gminy Kamieniec


Porządek sesji :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kamieniec w 2022 roku.
 8. Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Kamieniec na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamieniec na  rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/24/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/222/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamieniec w roku 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kamieniec na 2023 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieniec na lata 2023-2026.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzedniej sesji.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie sesji.                                                                                                                                                                                          

 

Przewodniczący Rady

/-/ Stefan Strażyński