Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - pobierz.