Komunikat dot. pojemników na odpady

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów– SELEKT”, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia jej w pojemniki na zmieszane odpady komunalne i odpady BIO.

Zgodnie z §4 Regulaminu, właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w zamknięte pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie, przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Pojemniki do odbioru odpadów określone zostały w sposób szczegółowy przez normę  PN-EN 840-1.

Pojemniki powinny być wyposażone w koła oraz przystosowane do ich mechanicznego opróżniania. W przeciwnym wypadku, odpady przy następnym odbiorze nie zostaną odebrane.