Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.

 Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zasady określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Kamieńcu zwanego dalej Regulaminem.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu w rejonie ulic Grodziska, Sportowa, Klonowa, Topolowa, Lipowa i Kasztanowa"

Nr postępowania: SEKR.331-PN/1/2021 szczegóły tutaj http://gzk.kamieniec.pl/przetargi